Internetové kníhkupectvo Legenda

Telefón: 032 776 2190
 
 
Top trinásť
Najpredávanejšie tituly na Legenda Online:
 1. Peter a Lucia, Empedokles z Akraganta
  Romain Rolland,
 2. Žiješ iba dvakrát
  Dominik Dán,
 3. Nie na ústa
  Maxim E. Matkin,
 4. Keby som bola bosorka
  Gabriela Futová, Milan Šútovec
 5. Také bolo PKO
  Juraj Šebo,
 6. Jak drahé je zdarma
  Dan Ariely,
 7. Odvaha skočiť
  Pema Chödrönová
 8. Nauč ma umierať
  Pavel "Hirax" Baričák,
 9. Zmluva podľa Paganiniho
  Lars Kepler,
 10. Príhody pohotovostného lekára
  K. Mika,
 11. Nataša Gollová
  Aleš Cibulka
 12. Okamžiky rozhodnutí
  George Walker Bush,
 13. Indická princezná
  Javier Moro,
Legenda > Knihy > Škola a vzdelávanie > Vysoké školy > Dušan Katuščák - Ako písať záverečné a kvalifikačné práce

Ako písať záverečné a kvalifikačné práce

Dušan Katuščák

 

Cena: 7,10 € (213,89 Sk)

Bežná cena: 7,73 €
Ušetríte: 8% (0,63 €)

Kniha je na sklade, expedujeme obratom.

Enigma, 2007
Mäkká väzba | 162 strán | 18,2 x 25,7 cm | 0,18 kg | slovenský jazyk
ISBN: 80-89132-10-3 | EAN: 9788089132454 | Kat. č. 10483
 

O titule

Bakalárske práce, diplomové práce, dizertačné práce, špecializačné práce, habilitačné práce, seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ako urobiť bibliografické odkazy, ako citovať tradičné a elektronické dokumenty.
Študenti, vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, doktorandi a iní členovia akademického a vedeckého spoločenstva sa stretávajú s úlohou napísať odbornú alebo vedeckú prácu. Naša príručka im chce v tom pomôcť.


Odborná príručka sa týka písomných odborných a vedeckých prác. Ide najmä o diplomové práce, dizertačné práce, rigorózne práce, záverečné a atestačné práce, seminárne práce a referáty na výuku, ročníkové práce a práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti.


Príručku sme napísali z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je snaha pomôcť pri zavádzaní medzinárodných noriem a štandardov, ktoré sa vzťahujú na prípravu a úpravu záverečných a kvalifikačných prác. Druhým je úsilie zjednotiť značne rozkolísanú prax úpravy písomných prác a podnietiť autorov, zadávateľov a posudzovateľov vysokoškolských a kvalifikačných písomných prác, aby zlepšovali úpravu, dizajn vzhľadu písomných prác.


Azda prvýkrát prinášame odborné odporúčania týkajúce sa odkazovania na zdroje informácií v elektronickej forme a úpravy seminárnych prác. Uvádzame tiež novú normu STN ISO 690 o bibliografických odkazoch, ktorá v plnom rozsahu nahrádza známu normu ČSN 01 0196 o bibliografických citáciách.


Existujú desiatky vynikajúcich publikácií, ktoré sa u nás venujú najmä problematike písania diplomových prác. Osobitne dobrú úroveň majú príručky z oblasti pedagogiky, poľnohospodárstva, biológie, ekonómie, niektorých technicko-inžinierských odborov a histórie. Vychádzajú zo skúseností dobrých vysokoškolských pedagógov. Vzťahujú sa na prax na určitej vysokej škole, fakulte, alebo na určitý študijný odbor. Obsahujú poznatky a pokyny, ktoré sa týkajú samotnej tvorby alebo obhajoby práce. Ich autori však menej prihliadali na medzinárodné štandardy, pokiaľ ide o ich úpravu. Možno jednoducho preto, lebo príslušné medzinárodné normy nemajú vždy slovenské ekvivalenty. V dôsledku toho vznikol priestor na pokyny, ktoré nemajú oporu v medzinárodne prijatých štandardoch a nesú črty subjektívnosti. Dokonca niektoré naše zákonné úpravy a vyhlášky sú v rozpore s medzinárodnými normami. V tomto zmysle je naša príručka aj podnetom pre ďalších autorov na prehodnotenie niektorých odporúčaní, týkajúcich sa diplomových prác, ale aj iných vysokoškolských a kvalifikačných prác.


Každý študijný a vedný odbor má svoje špecifiká. Žiadna príručka nemôže dať vy­čerpávajúcu odpoveď na to, ako zvládnuť odbornú, obsahovú stránku tvorby autorského diela vo všetkých odboroch. To je skôr úloha školiteľov a vedúcich diplomových seminárov a zvládnutia poznatkov z oblasti metodológie vied samotnými autormi. Príručka sa zaoberá tým, čo je spoločné písomným prácam z hľadiska organizácie prípravy a ich formálnej úpravy.


Usilovali sme sa rešpektovať medzinárodné normy ISO (International Organization for Standardisation) a normy STN (Slovenské technické normy). Hlavným zdrojom informácií pre nás bola norma ISO 7144-1986 Documentation – Presentation of thesis and similar documents [Dokumentácia – Úprava diplomových a kvalifikačných prác a podobných dokumentov] a súvisiace štandardy. Treba poznamenať, že anglický termín thesis sa používa na pomenovanie písomného dokumentu, v ktorom autor prezentuje svoje výsledky prieskumu a nálezy. Slúži na podporu jeho kandidatúry na získanie stupňa profesionálnej kvalifikácie. Termín thesis označuje dizertačné práce, diplomové práce, doktorské práce, rigorózne práce. V príručke máme na mysli širší význam termínu thesis.


Nároky na písomné práce sa môžu modifikovať podľa osobitných požiadaviek univerzít, fakúlt, vysokých škôl a iných zariadení. Modifikácie sa môžu dotýkať úpravy, štýlu, zoznamov bibliografických odkazov, požiadaviek na zostavenie bibliografie a preferovaného spôsobu citovania informačných prameňov. Nemali by však byť v rozpore s medzinárodnými štandardami, pokiaľ ide o požiadavky na štruktúru práce, poradie častí, titulnú stranu, formát, papier, okraje, číslovanie častí, štandardizovanú formu prípravy súpisu použitej literatúry, štandardné spôsoby citovania, umiestnenie a úpravu ilustrácií, titulnej strany, abstraktu, písanie veličín, jednotiek a rovníc a ďalších náležitostí písomnej práce.


Veríme, že používanie našej príručky pomôže autorom zdokonaliť sa v pisateľskom remesle a zvýši úroveň ich vedeckej a odbornej komunikácie.

Ukážka

Obsah


1 Príprava písomnej práce

1.1 Časový plán


2 Úprava elektronickej písomnej práce

2.1 Forma

2.2 Znaky, písmo, jazyk

2.3 Papier

2.4 Okraje


3 Formát a rozsah

3.1 Formát

3.2 Rozsah


3.3 Riadkovanie a veľkosť písma

3.4 Seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti - rozsah

3.5 Záverečné a špecializačné práce - rozsah

3.6 Bakalárske, diplomové a rigorózne práce, dizertácie - rozsah


4 Číslovanie častí, odstavcov, pododstavcov

4.1 Číslovanie obrázkov v hlavnej časti

4.2 Číslovanie v prílohách

4.3 Číslovanie strán

4.4 Číslovanie strán jednotlivých častí písomnej práce

5 Hlavné časti práce

5.1 Predná časť (prelimináriá)

5.1.1 Obal

5.1.2 Titulný list

5.1.2.0 Čo má byť na titulnom liste?

5.1.2.1 Názov a podnázov

5.1.2.2 Súhrnný počet zväzkov a označenie daného zväzku


5.1.2.3 Názov súboru zväzkov a počet zväzkov v súbore

5.1.2.4 Úplné meno autora alebo autorov

5.1.2.5 Názov a miesto inštitúcie

5.1.2.6 Fakulta, katedra alebo organizácia

5.1.2.7 Meno školiteľa

5.1.2.8 Stupeň odbornej kvalifikácie

5.1.2.9 Dátum predloženia a dátum obhajoby

5.1.2.10 Miesto a dátum publikovania

5.1.3 Erráta


5.1.4 Abstrakt

5.1.4.1 Čo je abstrakt

5.1.5 Predhovor

5.1.5.1 Čestné vyhlásenie a školské dielo

5.1.6 Obsah

5.1.7 Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek

5.1.8 Zoznam skratiek a symbolov

5.1.9 Slovník termínov

5.2 Jadro práce / Hlavný text

5.2.0 Všeobecné odporúčania. Úvod. Jadro. Záver

5.2.1 Úvod

5.2.2 Jadro

5.2.2.1 Citáty

5.2.2.2 Parafrázy

5.2.2.3 Výťahy

5.2.2.4 Charakter písomnej práce z hľadiska pôvodnosti

5.2.3 Obrazový materiál a symboly

5.2.4 Ilustrácie

5.2.5 Tabuľky

5.2.6 Matematické, fyzikálne jednotky, chemické znaky a rovnice

5.2.6.1 Zásady písania veličín, jednotiek a rovníc podľa normy STN 01 1301

5.2.7 Ostatné náležitosti hlavného textu

5.2.7.1 Poznámky

5.2.7.2 Verše


5.2.7.3 Citovanie publikácií

5.2.7.4 Skratky

5.2.8 Záver

5.2.9 Zoznam bibliografických odkazov

5.4 Koncová časť

5.4.1 Registre

5.4.2 Curriculum vitae autora


5.4.3 Obal

5.4.4 Sprievodný materiál

6 Úprava seminárnej práce a referátu v škole

6.1 Rozsah seminárnej práce

6.2 Okraje a úprava strany seminárnej práce

6.3 Seminárna práca s titulnou stranou alebo bez titulnej strany

6.3.1 S titulnou stranou

6.4 Abstrakt, osnova, obsah v seminárnej práci

6.5 Pohyblivé záhlavie v seminárnej práci

6.6 Hlavný text seminárnej práce

6.7 Citáty v seminárnych prácach a referátoch

6.8 Bibliografické odkazy v seminárnej práci


6.9 Päta v seminárnej práci

7 Citovanie a zoznam bibliografických odkazov v diplomovej práci

7.0 Úvod

7.1 Základné vzťahy: dokument, písomná práca, odkaz, citácia

7.1.1 Termíny citovanie, citácia, citát, bibliografický odkaz

7.1.1.1 Citát (angl. quotation)

7.1.1.2 Citácia alebo citovanie (angl. citation)

7.2 Využitie citácií

7.3 Praktický postup prípravy bibliografických odkazov

7.3.1 Otázka: Ako začať?


7.3.2 Ako urobiť záznam do zoznamu bibliografických odkazov?

7.3.3 Hlavné zásady odkazovania a citovania

7.3.4 Bibliografický odkaz cez sprostredkujúci prameň


8 Norma STN ISO 690 Dokumentácia - Bibliografické odkazy.

8.1 Predmet normy

8.2 Definície

8.3 Schémy bibliografických odkazov

8.3.1 Bibliografický odkaz na monografiu

8.3.2 Bibliografický odkaz na seriálovú publikáciu ako celok (časopis, noviny, zborník)

8.3.3 Časti alebo príspevky z monografií

8.3.3.1 Bibliografický odkaz na časť monografie

8.3.3.2 Bibliografický odkaz na príspevky z monografií (časť z monografie, heslo encyklopédie, ...)

8.4 Bibliografické odkazy na články v seriálových publikáciách

8.5 Bibliografický odkaz na patentové dokumenty

8.6 Pramene informácií

9 Všeobecné pravidlá zápisu

9.1 Transliterácia a latinizácia v bibliografických odkazoch

9.2 Skratky v bibliografických odkazoch

9.2.1 Bežné štandardné skratky

9.3 Písanie veľkých písmen

9.4 Interpunkcia

9.4.1 Systém interpunkcie pre slovenskú aplikáciu normy STN ISO 690

9.5 Odporúčaná typografická úprava v slovenskej aplikácii normy STN ISO 690

9.6 Opravy a doplnky


10 Špecifikácia údajov

10.1 Hlavná zodpovednosť

10.1.1 Autori

10.1.2.1 Ako písať mená autorov

10.1.2.2 Ako písať názvy korporácií

10.1.2.3 Ako zapísať dve alebo tri mená autorov

10.1.2.4 Ako zapísať viac ako tri mená

10.1.2.5 Keď dokument nemá autora

10.2 Názov v bibliografickom odkaze

10.2.1 Spôsob uvádzania názvu

10.2.2 Preklad názvu

10.2.3 Viac názvov

10.2.4 Podnázov

10.2.5 Vynechávky

10.2.6 Kľúčový názov

10.3 Sekundárna zodpovednosť (nepovinné)

10.3.1 Osoby alebo korporácie so sekundárnou zodpovednosťou

10.4 Vydanie

10.5 Označovanie a úprava zväzkov (zošitov) seriálových publikácií

10.5.1 Označenie

10.5.2 Označenie prvého zväzku

10.5.3 Označenie celého súboru alebo jeho časti

10.6 Vydavateľské údaje

10.6.1 Miesto vydania (nepovinné)

10.6.2 Niekoľko miest

10.6.3 Neznáme miesto vydania

10.6.4 Vydavateľ (nepovinné)

10.6.5 Niekoľko vydavateľov

10.6.6 Neznámy vydavateľ

10.6.7 Dátum vydania

10.6.8 Publikácia presahujúca jeden rok


10.6.9 Neznámy rok vydania

10.7 Rozsah a skladba dokumentu (nepovinné)

10.7.1 Tlačené monografie

10.7.2 Netlačené dokumenty

10.8 Edícia (nepovinné)

10.9 Poznámky (nepovinné)

10.10 Štandardné číslo

10.11 Čas dokumentu (kapitola, zväzok, článok, dodatok atď.)

10.11.1 Časti monografií (kapitola, zväzok, príspevok atď.) alebo seriálovej publikácie

10.11.2 Príspevky v monografiách alebo v seriálových publikáciách

10.12 Odkazy na patentové dokumenty


11 Odkazy na informačné pramene v elektronickej forme

11.1 Zásady využívania elektronických zdrojov

11.2 Tvorba bibliografických odkazov na elektronické dokumenty

11.2.1 Všeobecné pravidlá pre elektronické dokumenty

11.2.2 Špecifikácia údajov v odkazoch na elektronické dokumenty

11.2.3 Typ nosiča

11.2.4 Označenie zväzkov elektronických seriálových publikácií

11.2.5 Vydavateľské údaje v elektronických dokumentoch

11.2.6 Dátumy

11.2.7 Poznámka

11.2.8 Dostupnosť a prístup

11.2.9 Elektronické články a príspevky

11.3 Elektronické monografie, celý dokument, WWW stránka, databázy a počítačové programy

11.4 Časti elektronických monografií, databáz alebo počítačových programov

11.5 Odkaz na časti (články) z elektronických monografií, databáz alebo počítačových programov (napr. časť WWW stránky a pod.)

11.6 Elektronické časopisy (seriály)

11.7 Články a iné príspevky

11.8 Elektronické správy a oznamy, diskusné skupiny, elektronická pošta

11.8.1 Celý systém elektronických správ a oznamov

11.8.2 Elektronická správa

11.8.3 Elektronická pošta

11.9 Bibliografické odkazy na elektronické zdroje s metódou citovania meno - dátum

11.9.1 Časopisy

11.9.2 Internetová verzia tlačeného článku

11.9.3 Článok, ktorý je len v internetovom časopise


11.9.4 Článok, ktorý je len v internetových novinách

11.10 Neperiodický dokument na internete

11.10.1 Samostatný dokument bez mena autora a bez dátumu

11.10.2 Dokumenty dostupné zo študijných programov a www stránok vysokých škôl a katedier


11.11 Iné elektronické zdroje

11.11.1 V databáze nájdený elektronický exemplár časopiseckého článku s tromi až piatimi autormi


12 Zoznamy bibliografických odkazov

12.1 Usporiadanie záznamov v zozname


12.1.1 Abecedné usporiadanie

12.2 Niekoľko dokumentov toho istého autora

12.3 Všetky dokumenty toho istého autora

12.4 Umiestnenie údaja o hlavnej zodpovednosti

13 Citácie

13.1 Ako citovať v záverečnej, bakalárskej, diplomovej, dizertačnej, habilitačnej, špecializačnej a inej školskej práci?

13.2 Vzťahy medzi odkazmi a bibliografickými citáciami

13.3 Metóda prvého údaja a dátumu (metóda meno - dátum)

13.4 Citovanie elektronických materiálov v záverečnej, kvalifikačnej a inej školskej práci

13.5 Metódy číselných citácií

13.6 Citácie v poznámkach

13.6.1 Prvá citácia

13.6.2 Druhá citácia a ďalšie citácie

13.6.3 Umiestnenie odkazov pri použití citácií v poznámkach


14 Príklady bibliografických odkazov na elektronické dokumenty


15 Záver


16 Zoznam bibliografických odkazov


 

 
TOPlist